Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 1. Phòng Tổ chức – Cán bộ 2. Phòng Tài chính – Kế toán 3. Phòng Đào tạo 4. Phòng Hành chính – Tổng hợp 5.  Phòng Quản lý đầu tư 6.  Phòng Quản trị thiết bị 7. Phòng Chính trị – Công…

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

1. Phòng Tổ chức – Cán bộ

2. Phòng Tài chính – Kế toán

3. Phòng Đào tạo

4. Phòng Hành chính – Tổng hợp

5.  Phòng Quản lý đầu tư

6.  Phòng Quản trị thiết bị

7. Phòng Chính trị – Công tác sinh viên

8. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

9. Phòng Khoa học và Công nghệ

10. Phòng Hợp tác quốc tế

11. Phòng Đào tạo sau đại học

12. Thư viện

13. Trường THPT Lâm nghiệp

14. Trung tâm Dịch vụ

15. Trạm Y tế

16. Khoa Cơ điện và Công trình

17. Khoa Lâm học

18. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

19. Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

20. Khoa Lý luận chính trị

21. Viện Sinh thái rừng và Môi trường

22. Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp

23. Viện Công nghiệp gỗ

24. Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

25. Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Lâm nghiệp

26. Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn 

27. Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp​

28. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

29. Trung tâm Ngoại ngữ, tin học – VNUF

30. Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao​

31. Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

32. Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai