Thông báo Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019

11 tháng 6, 2019

Mẫu đánh giá phân loại viên chức

Tờ trình biên bản và mẫu báo cáo


Chia sẻ