Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

21 tháng 7, 2019

Thông tin chi tiết xem tại đây no

1. Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 về lịch xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2019

2. Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bổ công nhận chức danh và miền nhiệm chức GS, PGS


Chia sẻ