Đào tạo Đại học Văn bằng 2

 TT

Ngành đào tạo

 1

Khoa học môi trường

 2

Kế toán

 3

Quản lý đất đai

 4

Quản lý tài nguyên rừng

 5

Lâm sinh

 6

Công nghệ chế biến lâm sản