Thông báo Về việc giới thiệu việc làm cho sinh viên tại Công ty CP Phát triển Nông lâm Ánh Dương; Công ty Kegohome; Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thủ Đô và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tầm nhìn Xanh

15 tháng 2, 2017

Nguồn: Ban XTTS&TVVL


Chia sẻ