Thông báo Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018

18 tháng 6, 2018

Mẫu đánh giá phân loại viên chức

Tờ trình biên bản và mẫu báo cáo

Phụ lục


Chia sẻ