Thông báo Về việc đề xuất danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo của các Khoa/Viện

20 tháng 4, 2018

Danh sách các chương trình đào tạo (dự kiến) thực hiện tự đánh giá năm 2018; Danhsachs thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm Công tác chuyên trách.


Chia sẻ