Thông báo Về kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019

12 tháng 7, 2019

Kết quả đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019


Chia sẻ