Thông báo Về việc góp ý dự thảo Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp

24 tháng 10, 2018

Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp

- Phiếu đánh giá và mẫu biểu


Chia sẻ