Quyết định Về việc cử viên chức, lao động hợp đồng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2018

8 tháng 5, 2018

Danh sách CBVC tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2018


Chia sẻ