Thông báo V/v tạm dừng kế hoạch học tập đến hết ngày 08/3/2020 của HSSV các bậc, các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp (riêng Học viên cao học và Nghiên cứu sinh tại Cơ sở Hà Nội và Đồng Nai nghỉ hết ngày 15/03/2020) do dịch Covid-19

28 tháng 2, 2020


Chia sẻ