Thông báo Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017

14 tháng 6, 2017

Phiếu đánh giá, phân loại viên chức và người lao động

Phiếu đánh giá viên chức và LĐHĐ phục vụ bình xét thi đua

Mẫu tổng hợp và báo cáo thi đua


Chia sẻ