Thông báo Về việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân năm 2018

6 tháng 12, 2018

Danh sách cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018

- Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập

- Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập


Chia sẻ