Thông báo Về việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu và điều chỉnh tiền công lao động hợp đồng đợt II năm 2017

6 tháng 12, 2017

Danh sách tổng hợp nâng bậc lương và phụ cấp


Chia sẻ