Thông báo Hướng dẫn Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017

27 tháng 11, 2017

- TB 393-CT/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương

Phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên


Chia sẻ