Quyết định Về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018

10 tháng 9, 2018

- Biểu 01: Danh sách tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2017 - 2018

- Biểu 02: Danh sách tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2017 - 2018

- Biểu 03: Danh sách công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017 - 2018

- Biểu 04: Danh sách công chức viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2017 - 2018


Chia sẻ