Thông báo Về kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017

14 tháng 7, 2017

Kết quả đánh giá, phân loại đối với viên chức, công chức và người lao động năm học 2016 - 2017

Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ


Chia sẻ