Thông báo Hướng dẫn Xét công nhận sáng kiến năm học 2017 - 2018

9 tháng 5, 2018

File đính kèm:

Mẫu 01: Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến

Mẫu 02: Biên bản họp xét công nhận sáng kiến

Mẫu 03: Báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến cấp Trường

Mẫu 03a: Báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến cấp Bộ

Mẫu 03b: Tóm tắt sáng kiến cấp Bộ

Mẫu 04: Phiếu chấm điểm sáng kiến

Mẫu 05, 05a và 06: Xét sáng kiến


Chia sẻ