Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

2 tháng 5, 2019

Giám đốc: PGS.TS. Đỗ Anh Tuân

1. Chức năng:

a) Tham mưu xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;

b) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ; cấp các loại chứng chỉ trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tư vấn và hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, chính sách lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường xây dựng chương trình đào tạo và tham gia giảng dạy bậc đại học và sau đại học về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

d) Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ về lĩnh vực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, chính sách lâm nghiệp; thực hiện cấp các loại chứng chỉ quản lý rừng, chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm khi được tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện, triển khai các đề án, dự án, chương trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ ngành khác, các tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp.

e) Hợp tác quốc tế, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý rừng và chứng chỉ rừng, chính sách lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

g) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản và các nguồn lực khác của Trung tâm được Nhà trường giao theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.


Chia sẻ