Ban Tạp chí và Website

13 tháng 9, 2019

Trưởng Ban: TS. Nguyễn Minh Hùng

Phó Trưởng Ban: ThS. Tạ Hồng Đông

I. CHỨC NĂNG

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp;

2. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến và xuất bản, cập nhật các thông tin, tin tức trên Website của Trường Đại học Lâm nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

a) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp và theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp, công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý Nông - Lâm nghiệp thông qua hoạt động báo chí;

c) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (Tạp chí in và Tạp chí điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh), các ấn phẩm (số phụ, phụ trương, đặc san…) tuyên truyền về lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp và liên quan; tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong các Giấy phép xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

d) Tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát thực tế, phát hiện và thông tin kịp thời các vấn đề Nông - Lâm nghiệp được xã hội quan tâm, các điển hình tiên tiến trong hoạt động quản lý Nông - Lâm nghiệp;

đ) Cung cấp thông tin và phối hợp các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực quản lý Nông - Lâm nghiệp với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật; tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí;

e) Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ truyền thông, báo chí trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí;

g) Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Nông - Lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp;

h) Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Nông - Lâm nghiệp, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên;

i) Thực hiện các hoạt động dịch vụ, thông tin, tuyên truyền theo quy định của pháp luật, phù hợp tính chất, hoạt động của cơ quan báo chí (chế bản, in ấn, giới thiệu, quảng cáo);

k) Tổ chức các hoạt động dịch vụ; hợp tác, vận động tài trợ tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí phù hợp với tôn chỉ mục đích và theo quy định của pháp luật;

l) Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trường Đại học Lâm nghiệp;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

2. Nhiệm vụ của Website Trường Đại học Lâm nghiệp

a) Xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Lâm nghiệp theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm các cấu phần: Hạ tầng kết nối mạng, thiết bị, nhân lực, đào tạo, nội dung, sao lưu, chống xâm phạm trái phép, chống virus, gỡ bỏ thông tin không phù hợp khi được phát hiện;

b) Xây dựng quy chế hoạt động và cung cấp thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc Trường. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin và dữ liệu; rà soát, kiểm tra, cập nhật bổ sung thông tin;

c) Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các đơn vị, tác giả gửi Website và phân công xử lý, biên tập, soát xét bản thảo các ấn phẩm trước khi xuất bản;

d) Biên tập, xử lý thông tin của các chuyên mục và chuyên đề; tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh nhằm thông tin về các mặt hoạt động của Trường trên Website

đ) Tổng hợp ý kiến đóng góp của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp; tổ chức trao đổi, thảo luận trên Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Lâm nghiệp;

e) Gửi tin, bài, dữ liệu của Trường Đại học Lâm nghiệp về Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Cập nhật và tuyên truyền các trang thông tin chuyên đề hữu ích cho Trường Đại học Lâm nghiệp và tin tức từ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Quản lý các tài liệu có liên quan đến công tác xuất bản.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.


Chia sẻ