Ban Xúc tiến tuyển sinh và Tư vấn việc làm

25 tháng 7, 2016

1. Chức năng của Ban Xúc tiến tuyển sinh và Tư vấn việc làm: 

a) Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức quản lý, điều hành công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh các trình độ và hình thức đào tạo trong toàn Trường;

b) Khảo sát nhu cầu sử dụng và tư vấn việc làm cho sinh viên;

c) Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình hoạt động xúc tiến tuyển sinh và nhu cầu việc làm liên quan đến Nhà trường.

2. Nhiệm vụ của Ban Xúc tiến tuyển sinh và Tư vấn việc làm: 

a) Nghiên cứu và đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;

b) Nghiên cứu, đề xuất phương án và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, quảng bá, marketing phục vụ công tác tuyển sinh của Trường;

c) Chủ trì xây dựng, cập nhật, sửa đổi và bổ sung hàng năm bộ tài liệu tư vấn, giới thiệu tuyển sinh cho các hệ đào tạo;

d) Tư vấn và giải đáp mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh các hệ đào tạo;

đ) Tổng hợp, phân tích số liệu và xây dựng báo cáo số liệu liên quan đến hoạt động tuyển sinh;

e) Tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp;

g) Điều tra, đánh giá nhu cầu về việc làm; định kỳ điều tra và xây dựng báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


Chia sẻ