Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường

21 tháng 7, 2016

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

1. Phòng Tổ chức - Cán bộ

2. Phòng Tài chính - Kế toán

3. Phòng Đào tạo

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp

5.  Phòng Quản lý đầu tư

6.  Phòng Quản trị thiết bị

7. Phòng Chính trị - Công tác sinh viên

8. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

9. Phòng Khoa học và Công nghệ

10. Phòng Hợp tác quốc tế

11. Phòng Thanh tra

12. Phòng Đào tạo sau đại học

13. Phòng Bảo vệ

14. Trung tâm Công nghệ thông tin

15. Thư viện

16. Ban Phổ thông dân tộc nội trú

17. Trung tâm Dịch vụ

18. Trung tâm Giáo dục thể chất

19. Trạm Y tế

20. Khoa Cơ điện và Công trình

21. Khoa Lâm học

22. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

23. Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

24. Khoa Lý luận chính trị

25. Viện Sinh thái rừng và Môi trường

26. Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp

27. Viện Công nghiệp gỗ

28. Viện Kiến trúc cảnh quan - Nội thất

29. Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Lâm nghiệp

30. Bộ môn Giáo dục quốc phòng

31. Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn 

32. Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học

33. Ban Tạp chí và Website​

34. Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

 

 

 


Chia sẻ