Bản tin của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội về Hội thảo khoa học: “Giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước thành Hà Nội đáp ứng mục tiêu quy hoạch và tạo bản sắc đô thị”

14 tháng 1, 2018


Chia sẻ