Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

4 tháng 7, 2019

Hiệu trưởng: NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ

- Phụ trách chung tất cả các công tác trong toàn Trường;

- Phụ trách Chiến lược phát triển Trường; công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động;

- Phụ trách công tác kế hoạch; tài chính; CSVC; thiết bị, vật tư toàn Trường. Phụ trách công tác xúc tiến các hoạt động đầu tư, xây dựng CSVC;

- Phụ trách công tác đào tạo sau đại học;

- Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ;

- Phụ trách các hoạt động của Phân hiệu ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai;

- Phụ trách các Dự án: Nhà điều hành Trường ĐHLN; Quy hoạch xây dựng phát triển Trường; các dự án có liên quan đến hoạt động về đào tạo SĐH;

- Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Đồng Nai; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Tài chính, kế toán; Phòng Đào tạo sau đại học.

Phó Hiệu trưởng: NGND.GS.TS. Phạm Văn Chương

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác khởi nghiệp;

- Phụ trách hoạt động tư vấn, CGCN của các viện;

- Hiệu trưởng giao làm người đại diện thứ hai của Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Lâm nghiệp ký các văn bản liên quan giải thể Công ty;

- Phụ trách công tác: quản lý công sản, vệ sinh, cảnh quan môi trường;

- Trực tiếp làm Tổng biên tập Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp;

- Phụ trách các dự án: Công nghệ sinh học;

- Phụ trách các đơn vị: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp; Phòng Quản trị, thiết bị; Phòng KH&CN.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

- Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế;

- Phụ trách công tác: Hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế; phòng, chống cháy nổ.

- Phụ trách các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường;

- Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Trường; công tác tuyên truyền, quảng bá trên cổng thông tin điện tử Trường; công tác thư viện; trực tiếp phụ trách trang Web và Bản tin nội bộ Trường;

- Phụ trách các dự án đào tạo theo chương trình Chất lượng cao, các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài;

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra;

- Phụ trách các đơn vị: Ban Tạp chí và Website; Trung tâm Dịch vụ; Khoa Quản lý TNR&MT; Khoa Lâm học; Thư viện; Trạm Y tế; Phòng Bảo vệ; Phòng Thanh tra; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng HCTH; Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao; Trung tâm Quản lý rừng bền vũng và Chứng chỉ rừng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Quang Bảo

- Phụ trách công tác tuyển sinh, quảng bá của Nhà trường;

- Phụ trách công tác đào tạo hệ đại học, trung học phổ thông;

- Phụ trách công tác khảo thí, công tác quản lý, duy trì, đảm bảo chất lượng trường đại học;

- Phụ trách rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa, viện đào tạo...;

- Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối hợp công tác với Công đoàn Trường;

- Phụ trách công tác HSSV; thi đua khen thưởng, kỷ luật khối HSSV; công tác văn thể;

- Phụ trách các đơn vị: Khoa Cơ điện và Công trình; Khoa Lý luận chính trị; Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Trung tâm Ngoại ngữ, tin học - Vnuf; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất; Viện Sinh thái rừng và Môi trường; Trường THPT Lâm nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Chủ tịch Hội đồng trường: PGS.TS. Cao Quốc An

- Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng các đề án và tổ chức thực hiện về Chiến lược tổ chức, nhân sự;

- Hiệu trưởng uỷ quyền Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ trực tiếp quản lý các đơn vị chính quyền: Phòng Tổ chức cán bộ; Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị; Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất.


Chia sẻ