Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

22 tháng 7, 2016

Hiệu trưởng: NGƯT.GS.TS. Trần Văn Chứ

- Phụ trách chung các công tác trong toàn Trường.

- Phụ trách Chiến lược phát triển Trường; công tác quản lý, tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động.

- Phụ trách công tác kế hoạch; tài chính; CSVC; thiết bị, vật tư toàn Trường. Phụ trách công tác xúc tiến các hoạt động đầu tư, xây dựng CSVC.

- Phụ trách công tác đào tạo sau đại học.

- Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ.

- Phụ trách các Dự án: Xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐHLN; Xây dựng KTX sinh viên; Quy hoạch xây dựng phát triển Trường; các dự án có liên quan đến hoạt động về đào tạo SĐH.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng TCKT, Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Đào tạo sau đại học, Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học.

Phó Hiệu trưởng: NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

- Phụ trách công tác đào tạo hệ đại học, cử tuyển, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, phổ thông DTNT.

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng trường đại học.

- Dự án đào tạo theo Chương trình tiên tiến; các Dự án, đề án liên quan tới đào tạo, các chương trình liên kết đào tạo đại học, đào tạo đại học bằng tiếng nước ngoài, rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa,…

- Phụ trách Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và ĐBCL, Ban Xúc tiến tuyển sinh và Tư vấn việc làm; các khoa chuyên môn (Cơ điện và Công trình; Lâm học, Quản lý TNR&MT, Kinh tế và QTKD), Viện Công nghệ SHLN, Viện KTCQ&NT, Viện QLĐĐ&PTNT, Ban Phổ thông dân tộc nội trú và Bộ môn Giáo dục quốc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Hiệu trưởng: NGƯT.GS.TS. Phạm Văn Chương

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra.

- Phụ trách công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế, vệ sinh, cảnh quan môi trường; phòng, chống cháy nổ.

- Phụ trách hoạt động nghiên cứu, CGCN của các viện và tất cả các hoạt động của Công ty Tư vấn Đầu tư PTLN.

- Trực tiếp làm Tổng biên tập Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp của Trường và kiêm Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ;

- Phụ trách các dự án: Công nghệ sinh học; Điều tra, Kiểm kê rừng.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Thanh tra, Phòng KH&CN, Viện CNG, Viện STR&MT, Công ty Tư vấn Đầu tư PTLN, Trạm Y Tế, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng HCTH, Phòng Bảo vệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

- Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

- Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối hợp công tác với Công đoàn Trường.

- Phụ trách công tác HSSV; công tác văn thể.     

- Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Trường; công tác tuyên truyền, quảng bá; công tác thư viện, xuất bản, trực tiếp phụ trách trang Web và Bản tin nội bộ Trường.

- Phụ trách các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường.

- Phụ trách các đơn vị: Khoa Lý luận chính trị; Phòng HTQT; Phòng CT&CTSV; Trung tâm Dịch vụ; Trung tâm GDTC; Thư viện; Ban Công nghệ thông tin.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Quang Bảo

- Phụ trách tất cả các hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 


Chia sẻ