Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

8 tháng 1, 2018

Hiệu trưởng: NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ

- Phụ trách chung tất cả các công tác trong toàn Trường;

- Phụ trách Chiến lược phát triển Trường; công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động;

- Phụ trách công tác kế hoạch; tài chính; CSVC; thiết bị, vật tư toàn Trường. Phụ trách công tác xúc tiến các hoạt động đầu tư, xây dựng CSVC;

- Phụ trách công tác đào tạo sau đại học;

- Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ;

- Phụ trách các hoạt động của Phân hiệu ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai;

- Phụ trách các Dự án: Xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐHLN; Xây dựng KTX sinh viên; Quy hoạch xây dựng phát triển Trường; các dự án có liên quan đến hoạt động về đào tạo SĐH;

- Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Đồng Nai, Phòng TCCB, Phòng TCKT, Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Đào tạo sau đại học.

Phó Hiệu trưởng: NGND.GS.TS. Phạm Văn Chương

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác khởi nghiệp;

- Phụ trách các hoạt động tư vấn, CGCN của các viện và tất cả các hoạt động của Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Lâm nghiệp;

- Phụ trách công tác: quản lý công sản, vệ sinh, cảnh quan môi trường;

- Trực tiếp làm Tổng biên tập Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp;

- Phụ trách các dự án: Công nghệ sinh học;

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản trị thiết bị, Phòng KH&CN, Viện STR&MT, Công ty Tư vấn Đầu tư PTLN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

- Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế;

- Phụ trách công tác: Hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế; phòng, chống cháy nổ;

- Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Trường; công tác tuyên truyền, quảng bá trên cổng thông tin điện tử Trường; công tác thư viện, trực tiếp phụ trách trang Web và Bản tin nội bộ Trường;

- Phụ trách các dự án đào tạo theo Chất lượng cao, các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài;

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra;

- Phụ trách các đơn vị: Phòng HTQT; Thư viện; Trạm Y tế, Phòng Thanh tra, Phòng HCTH, Phòng Bảo vệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Quang Bảo

- Phụ trách công tác tuyển sinh, quảng bá của Nhà trường;

- Phụ trách công tác đào tạo hệ đại học, cao đẳng, trung học phổ thông;

- Phụ trách công tác khảo thí, công tác quản lý, duy trì, đảm bảo chất lượng trường đại học;

- Phụ trách rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa, viện đào tạo…;

- Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối hợp công tác với Công đoàn Trường;

- Phụ trách công tác HSSV; thi đua khen thưởng, kỷ luật khối HSSV; công tác văn thể;    

- Phụ trách các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường;

- Phụ trách Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và ĐBCL, các khoa chuyên môn (Cơ điện và Công trình; Lâm học, Quản lý TNR&MT, Kinh tế và QTKD, LLCT), Trường THPT Lâm nghiệp, Viện Công nghệ SHLN, Viện KTCQ&LNĐT, Viện QLĐĐ&PTNT, Viện CNG, Bộ môn Giáo dục quốc phòng; Phòng CT&CTSV, Trung tâm dịch vụ; Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 


Chia sẻ