Viện Sinh thái rừng và Môi trường

21 tháng 7, 2016

Viện trưởng: TS. Lê Sỹ Doanh - Điện thoại: 0433.840.311 -  0433.840.043

Phó Viện trưởng: ThS. Phạm Văn Duẩn

1. Chức năng: Là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp có nhiệm vụ nghiên cứu về sinh thái rừng và môi trường; phục vụ công tác đào tạo.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Viện về sinh thái rừng và môi trường phù hợp với mục tiêu đào tạo, phát triển khoa học công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước, bao gồm các nội dung chính sau:

a) Nghiên cứu về lâm sinh, giống lâm nghiệp, sinh tháo rừng và môi trường, đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng;

b) Nghiên cứu công nghệ mới phục vụ: Phát triển và bảo vệ rừng; phòng chống thiên tai liên quan đến lâm nghiệp;

c) Nghiên cứu về Lâm nghiệp xã hội;

d) Thu thập và lưu giữ các mẫu vật phục vụ nghiên cứu và đào tạo của Ngành;

2.2. Phục vụ công tác đào tạo: Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, cung cấp cơ sở vật chất và hiện trường phục vụ cho công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh.

2.3. Thực hiện liên danh liên kết với các tổ chức khoa học, các bộ phận có liên quan trong và ngoài nước tiến hành chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tư vấn và đầu tư xây dựng phục vụ cho sự phát triển sản xuất lâm nghiệp bền vững, phát triển rừng và xây dựng nông thôn mới.

2.4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.


Chia sẻ