Ban Công nghệ thông tin

21 tháng 7, 2016

Trưởng ban: ThS. Hoàng Minh Thủy - Điện thoại: 0462.936.343

1. Chức năng của Ban Công nghệ thông tin: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác xây dựng, đề xuất chiến lược và kế hoạch phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) của Trường; quản trị hệ thống Công nghệ thông tin trong toàn Trường; quản trị trang website của Trường.

2. Nhiệm vụ của Ban Công nghệ thông tin:

a) Nghiên cứu đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về phát triển ứng dụng CNTT theo phê duyệt của Hiệu trưởng;

b) Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật, các quy định của Trường và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Hiệu trưởng ban hành;

c) Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng;

d) Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu và các nhu cầu quản lý, tác nghiệp, đào tạo, nghiên cứu, học tập trong phạm vi toàn Trường;

đ) Xây dựng, tổ chức, triển khai các điều kiện kỹ thuật để đảm bảo khả năng liên thông giữa các quy trình công việc ở các đơn vị thuộc Trường, phục vụ cho việc tối ưu hoá các quy trình công việc có ứng dụng CNTT trong phạm vi toàn Trường;

e) Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, nâng cấp và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng…). Sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động các thiết bị tin học (phần cứng, phần mềm,…) theo yêu cầu của các bộ phận nội bộ. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn;

g) Hỗ trợ đăng tải bài giảng điện tử phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; lập và gửi các dữ liệu, báo cáo của Nhà trường cho các cơ quan chức năng qua hệ thống Công nghệ thông tin;

h) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao để phục vụ công tác của Nhà trường;

i) Trực tiếp quản lý các tài sản của hệ thống máy chủ, hệ thống đường kết nối ra bên ngoài, hệ thống đường truyền nội bộ, các phần mềm, các dữ liệu trên hệ thống máy chủ, các thiết bị, phương tiện phụ trợ cho hệ thống này;

k) Tổ chức triển khai các hợp đồng cung cấp dịch vụ đường truyền, dịch vụ kết nối... với các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo nhu cầu công tác của Nhà trường;

l) Tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về tin học và CNTT cho CBVC theo kế hoạch của Nhà trường;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 


Chia sẻ