Đào tạo hệ dự bị đại học

8 tháng 2, 2017

1. Đối tượng tuyển sinh

- Đối tượng được xét tuyển: Thí sinh thuộc đối tượng 01 của nhóm ưu tiên 1 (ƯT1) và khu vực 1 (KV1) quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

- Đối tượng được tuyển thẳng: Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (theo quy định của Chính phủ) đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Phạm vi tuyển sinh

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

3. Phương thức xét tuyển

Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hàng năm được đăng ký để xét tuyển vào học hệ dự bị đại học theo một trong các phương thức sau:

3.1. Điều kiện xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông

a) Tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên trong ba năm học trung học phổ thông;

c) Điểm trung bình chung của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12 từ 6,0 trở lên. Tổ hợp các môn xét tuyển như các ngành bậc đại học chính quy.

3.2. Điều kiện xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia

a) Tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Tổng điểm của ba bài thi/môn thi (không tính điểm ưu tiên) của tổ hợp xét tuyển đạt từ 12,0 điểm trở lên (không có bài thi/môn thi nào bị điểm liệt, theo quy định tại Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia). Tổ hợp các môn xét tuyển như các ngành bậc đại học chính quy.

3.3. Tuyển thẳng: Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (theo quy định của Chính phủ) đã tốt nghiệp trung học phổ thông. 


Chia sẻ