Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học

9 tháng 2, 2017

1.Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học gồm các ngành sau:

- Kế toán

- Khoa học môi trường

- Quản lý tài nguyên Rừng

- Quản lý đất đai

2. Đào tạo Văn bằng 2 gồm các ngành sau:

- Quản lý đất đai

- Kế toán

- Khoa học môi trường

Đối tượng dự thi liên thông: Tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc các ngành phù  hợp tuyển sinh.

Đối tượng dự thi Văn bằng 2 đại học: Tốt nghiệp đại học


Chia sẻ