Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui 2 tháng 8, 2016

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về việc ban hành Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui. Chi tiết xem...

Đọc tiếp
Quy chế HSSV trong các trường ĐH,CĐ và TCCN hệ chính qui 2 tháng 8, 2016

Ngày 13 tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế HSSV trong các trường ĐH,CĐ và TCCN hệ chính qui. Chi tiết xem tệp đính kèm.

Đọc tiếp
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH chính qui 2 tháng 8, 2016

Ngày 12/8/2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH chính qui. Chi tiết xem...

Đọc tiếp
Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường Đại học Lâm nghiệp 2 tháng 8, 2016

Ngày 09/9/2015, Hiệu trưởng Trần Văn Chứ đã ký Quyết định số 1354/QĐ-ĐHLN-CTCTSV về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường Đại học Lâm nghiệp. Dưới...

Đọc tiếp
Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 2 tháng 8, 2016

Các văn bản qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Chi tiết xem các tệp đính kèm.

Đọc tiếp
Quy định quản lý và hoạt động của Nhà Truyền thống 2 tháng 8, 2016

Ngày 09/01/2015, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã ký Quyết định số 22/QĐ-ĐHLN-CTCTSV về việc ban hành Quy định quản lý và hoạt động của Nhà Truyền thống. Dưới đây là toàn văn Quy định này:

Đọc tiếp