Ngành Khuyến nông

25 tháng 7, 2016

Ngành Khuyến nông trình độ đại học hiện nay được Trường Đại học Lâm nghiệp giao cho bộ môn Khuyến nông & PTNT, Khoa Lâm học quản lý, thời gian đào tạo 4 năm, bắt đầu tuyển sinh đào tạo từ khoá 58 ( 2013-2017). Trước đây theo công báo của Bộ GD&ĐT có tên là ngành Khuyến nông và phát triển nông thôn và Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh ngành Khuyến nông và phát triển nông thôn từ khoá 52 đến khoá 57 ( Từ năm 2007- 2013) và cũng được Trường Đại học Lâm nghiệp giao cho bộ môn Nông lâm kết hợp, Khoa Lâm học quản lý. Từ năm 2015 bộ môn Nông lâm kết hợp được đổi tên là bộ môn Khuyến nông & PTNT.

1. Ngành đào tạo

Tiếng Việt: Khuyến nông           

Tiếng Anh: Agricultural Extension        

2. Mã ngành: 7620102                 

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 140 tín chỉ.

TT

Học phần

Số TC

HP tiên quyết

TT

Học phần

Số TC

HP tiên quyết

A

Khối kiến thức GD đại cương

54

 

35

Lập kế hoạch khuyến nông

2

29

I

Lý luận chính trị

10

 

36

Giám sát và đánh giá các hoạt động khuyến nông

2

35

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

 

37

Phương pháp đào tạo cho người lớn tuổi

2

34

2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

38

Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn

2

34

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

39

Tổ chức công tác khuyến nông

2

35

II

Giáo dục thể chất

II

 

40

Quản lý dự án phát triển

2

29

III

Giáo dục quốc phòng

III

 

41

Giống cây trồng

2

 

IV

Ngoại ngữ, tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường

44

 

42

Quy hoạch nông lâm nghiệp

2

 

4

Tiếng Anh HP1

4

 

43

Nông lâm kết hợp 1

2

 

5

Tiếng Anh HP2

3

4

44

Nông lâm kết hợp 2

1

43

6

Tiếng Anh HP3

3

5

45

Trồng rừng 1

3

 

7

Tiếng Anh HP4

2

6

46

Kỹ năng truyền thông

2

 

8

Hoá học đại cương

3

 

III

Chuyên môn hóa

8

 

9

Hoá học phân tích

2

 

 

CMH Kỹ thuật trồng trọt

 

 

10

Sinh học đại cương

2

 

47

Cây ăn quả, cây công nghiệp

3

 

11

Xác suất - thống kê

3

 

48

Kỹ thuật sản xuất rau

2

 

12

Tin học đại cương

3

 

49

Cây lương thực

2

 

13

Xã hội học nông thôn

2

 

50

Nông nghiệp hữu cơ

1

 

14

Pháp luật đại cương

2

 

 

CMH Kỹ thuật canh tác trên đất dốc

 

 

15

Sinh thái học

2

 

51

Kỹ thuật bảo tồn đất và nước

2

 

16

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

 

52

Năng lượng sinh học

2

 

17

Sinh lý thực vật

3

 

53

Đồng cỏ và nguồn thức ăn chăn nuôi

2

 

18

Vật lý đại cương

3

 

54

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây LSNG

2

 

19

Toán cao cấp B

3

 

 

CMH Phát triển  nông thôn

 

 

20

Khí tượng thuỷ văn

2

 

55

Kiến thức bản địa

2

 

B

Khối kiến thức GD chuyên nghiệp

86

 

56

Ứng phó và thích ứng với BDKH trong PTNT

2

 

I

Kiến thức cơ sở

22

 

57

Phát triển sinh kế

2

 

21

Trồng trọt

2

10

58

Lập kế hoạch phát triển thôn/bản, xã

2

 

22

Chăn nuôi

3

10

 

CMH Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong khuyến nông

 

 

23

Kỹ thuật Làm vườn

2

10

59

Kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy

2

 

24

Phát triển cộng đồng

2

13

60

Chăn nuôi chuyên đề

2

 

25

Chính sách nông nghiệp nông thôn

3

 

61

Xây dựng mô hình trình diễn trong khuyến nông

2

 

26

Thống kê kinh tế -  xã hội

2

11

62

Phát triển sinh kế

2

 

27

Trắc địa

3

 

 

CMH Tổng hợp

 

 

28

Thổ nhưỡng 1

3

9

63

Kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy

2

 

29

Đánh giá nông thôn

2

13

64

Kiến thức bản địa

2

 

II

Kiến thức ngành

37

 

65

Lập kế hoạch phát triển thôn/bản, xã

2

 

30

Kinh tế nông nghiệp

3

 

66

Phát triển sinh kế

2

 

31

Hệ thống nông nghiệp

2

 

IV

Tốt nghiệp

10

 

32

Bảo vệ thực vật

3

 

V

Thực tập nghề nghiệp

9

 

33

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

2

 

1

Thực tập nghề nghiệp 1: Đánh giá nông thôn, Lập Kế hoạch Khuyến nông

3

 

34

Phương pháp khuyến nông

3

29

2

Thực tập nghề nghiệp 2: Kỹ thuật làm vườn, Trồng rừng, Nông lâm kết hợp 2

3

 

 

 

 

 

3

Thực tập nghề nghiệp 3: Thực tập kỹ năng tổng hợp.

3

 

5. Loại hình đào tạo: Chính quy              

6. Mục tiêu đào tạo

6.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ trình độ đại học ngành Khuyến nông có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp quản lý, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu nông - lâm nghiệp và tư vấn dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn.

6.2.  Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản, hiện đại, cần thiết về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn

- Có kiến thức về khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn

- Nắm vững các kiến thức về khuyến nông và phát triển nông thôn

6.3.  Kỹ năng

- Phân tích tổng hợp, tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật công nghệ, truyền thông và tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến người dân

- Tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động khuyến nông

- Tổ chức đào tạo, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân và cộng đồng

- Thiết kế, nghiên cứu, triển khai các dự án/chương trình khuyến nông và phát triển nông thôn

- Thiết kế, biên tập và triển khai các chương trình truyền thông về nông nghiệp và nông thôn.

6.4. Thái độ

- Lập trường tư tưởng vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo trong công việc và sẵn sàng làm việc ở vùng nông thôn...

- Có đạo đức nghề nghiệp, quan hệ đúng mực với người dân và cộng đồng

- Tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của các cộng đồng, có ý thức chia sẻ và học hỏi người dân và cộng đồng

7. Vị trí làm việc của kỹ sư/cử nhân sau khi tốt nghiệp

- Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông và phát triển nông thôn các cấp

- Các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các trang trại nông - lâm nghiệp

- Ban dân tộc miền núi, Ban định canh định cư, tổ chức kinh tế, xã hội và đoàn thể các cấp

- Các viện nghiên cứu về nông lâm ngư nghiệp và PTNT

- Các dự án/chương trình khuyến nông và phát triển nông thôn

- Các Trường đào tạo về khuyến nông và phát triển nông thôn...

- Cơ quan truyền thông các cấp ( Ban – Chương trình – Kênh truyền hình – Phát thanh về nông nghiệp và PTNT)

- Các hợp tác xã, cộng đồng thôn/bản


Chia sẻ