Các chuyên ngành đào tạo

25 tháng 7, 2016

1. Ngành đào tạo quản lý tài nguyên thiên nhiên (Tiếng Anh)

2. Ngành đào tạo Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Tiếng Việt)

3. Ngành Khoa học môi trường

4. Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

5. Ngành Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

6. Ngành Bảo vệ thực vật

7. Ngành Lâm nghiệp (Tiếng Anh)

8. Ngành Lâm nghiệp (Tiếng Việt)

9. Ngành Lâm sinh

10. Ngành Khuyến nông

11. Ngành Khoa học cây trồng

12. Ngành Công nghệ sinh học

13. Ngành Kiến trúc cảnh quan

14. Ngành Lâm nghiệp đô thị

15. Ngành Quản lý đất đai

16. Ngành Kế toán

17. Ngành Kinh tế

18. Ngành Kinh tế nông nghiệp

19. Ngành Quản trị kinh doanh

20. Ngành Công tác xã hội

21. Ngành Hệ thống thông tin

22. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

23. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

24. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

25. Ngành Kỹ thuật cơ khí

26. Ngành Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn)

27. Ngành Thiết kế công nghiệp

28. Ngành Thiết kế nội thất

29. Ngành Công nghệ vật liệu

30. Ngành Công nghệ chế biến lâm sản


Chia sẻ